Termes i condicions

Aquests termes i condicions (que podran ser modificats en qualsevol moment), són aplicables a tots els serveis directes o indirectes disponibles online, a través de qualsevol dispositiu mòbil, per correu electrònic o telèfon. A l’accedir, navegar i utilitzar el nostre lloc web (www.lamamarural.com) o qualsevol de les nostres aplicacions disponibles a través de plataformes (“els llocs web”) i/o realitzar una reserva, accepta haver llegit, entès i estar d’acord amb els termes i condicions que es detallen a continuació, incloent la Normativa referent a la Zona Spa i tots els punts que constitueixen la secció de la informació legal on està incorporada la Política de Privacitat.
El contingut, l’estructura, la infraestructura i el servei de reserves d’allotjaments que es proporciona en aquesta pàgina web pertanyen, són gestionats i subministrats per Mireia Castañé Sales, amb NIF 33942521H, amb domicili social a Masia Can Rabasseta s/n, 08503 Gurb (Barcelona).

1. CONDICIONS DE LES RESERVES

1.1. La Mama no accepta reserves de menys de 7 nits durant els mesos de juliol i agost, amb l’excepció de les promocions especials en què així ho estipuli el propi establiment.

1.2. La Mama confirmarà la disponibilitat de la casa a través de correu electrònic a tots aquells clients interessats, així com el pressupost sol·licitat, dates d’entrada i sortida, condicions de contractació i política de cancel·lació. Per la seva part, el client haurà de proporcionar les dades necessàries per a elaborar el pressupost. Aquestes dades estaran degudament protegides per la Llei Oficial de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

1.3. En la elaboració dels nostres pressupostos es tindrà sempre en compte la temporada de l’any, així com el nombre de nits i persones.

1.4. La Mama procedirà a bloquejar les dates sol·licitades pel client durant un període màxim de tres 3 dies. En aquest període de tres 3 dies, el client haurà de procedir al pagament del 30% de l’import total per tal que es faci efectiva la reserva. En el seu defecte, La Mama desbloquejarà aquests dies, considerant que queden disponibles per a una nova reserva. Un cop rebut el pagament, La Mama confirmarà sempre la reserva definitiva al client per correu electrònic.

1.5. Qualsevol nit addicional o servei contractat durant l’estada, serà abonat en el moment de la sortida.

2. TERMES I CONDICIONS DE PAGAMENT

2.1. Al moment de realitzar la reserva, s’abonarà el 30% de l’ import total a través de transferència bancària o TPV.

2.2. El 70% de l’ import restant, s’abonarà al moment d’efectuar l’Entrada a la casa, o bé en metàl·lic o bé amb TPV.

2.3. La reserva no serà definitiva fins que “La Mama” no hagi rebut l’ import corresponent al 30% del preu total, i el client ja hagi rebut un correu electrònic de confirmació.

2.4. La confirmació de la reserva i el justificant de la transferència serviran com a garantia dels serveis contractats.

2.5 La taxa turística no està inclosa al preu:
– Impost sobre les estades en establiments turístics*
– 0,90€ per persona i nit
– Aplicable a persones majors de 16 anys
– L ‘import s’abonarà al moment d’efectuar l’Entrada
– Més informació a http://web.gencat.cat
* Decret 141/2017, de 19 de setembre, pel que s’aprova el Reglament de l’impost sobre les estades en establiments turístics. Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radio tòxics, sobre begudes ensucrades i sobre emissions de diòxid de carboni.

3. POLÍTCA DE CANCEL.LACIÓ

Preguem es posi en contacte amb “La Mama” el més aviat possible en cas de cancel·lació, i procurarem resoldre-ho de forma convenient per ambdues parts.

3.1. Quan la cancel·lació es realitzi amb més de 30 dies d’antelació a la data d’Entrada, es reemborsarà el 30% de la reserva.

3.2. Quan la cancel·lació s’efectuï amb menys de 30 dies d’antelació a la data prevista d’Entrada, NO es reemborsarà el 30% de la reserva. Només en el supòsit en el que “La Mama” obtingui una nova reserva per als mateixos dies cancel·lats, es procedirà a fer efectiva la devolució del 30%.

3.3. En aquells supòsits en que s’hagi de procedir a la devolució al client, aquesta devolució s’efectuarà a través de transferència bancària a un número de compte facilitat pel client a través del correu electrònic info@lamamarural.com

3.4 “La Mama” no es fa responsable dels errors en el compte facilitat pel client. Es considera responsabilitat del client facilitar correctament la informació per a que es faci efectiva la devolució.

3.5. En cas que el client canviï les dates, quedarà entès com a una nova reserva i quedarà subjecte a les condicions de cancel·lació

3.6. Totes les cancel.lacions hauran de comunicar-se a “La Mama” per escrit a través del correu electrònic info@lamamarural.com

4. ENTRADA

4.1 Per tal de programar adientment la seva ENTRADA, sol·licitem que ens informin de l’hora de la seva arribada i de qualsevol retard o canvi que pugui sorgir.

4.2. La seva persona de contacte a “La Mama” li facilitarà la clau i tota la informació que necessiti.

4.3 El dia de la seva arribada, l’ENTRADA a “La Mama” s’efectuarà entre les 18:00h i les 20:00h.

4.4 Si necessita entrar abans o després de les hores designades per a l’ENTRADA, haurà de comunicar-ho el més aviat possible. “La Mama” es reserva el dret d’acceptar o denegar la seva sol·licitud.

5. SORTIDA

5.1 Les sortides es realitzaran abans de les 11h del dia convingut. Per a les estades de cap de setmana, ‘hora de sortida es posposa fins les 20h del diumenge.

5.2 Si necessita sortir més tard de l’hora establerta, haurà de comunicar-ho el més aviat possible. “La Mama” es reserva el dret d’acceptar o denegar la seva sol·licitud en funció de les seves necessitats i reserves.

5.3 El joc (o jocs) de claus hauran d’entregar-se a la seva persona de contacte de “La Mama”. No oblidi comprovar que porta tot el seu equipatge abans de deixar la casa.

6. NETEJA

6.1 “La Mama” es compromet a entregar l’allotjament en perfectes condicions de neteja i ús. Per a estades superiors a 7 dies, s’ofereix al client la possibilitat de sol·licitar una nova neteja cada 7 dies sense cap càrrec.

6.2 Si el client sol·licita qualsevol neteja addicional que no estigui inclosa en el pressupost entregat per “La Mama”, aquest servei queda subjecte a un càrrec complementari per al client.

7. NORMATIVA DE LA CASA

7.1 La finca (la masia, la zona Spa i e jardí) estan reservats per a ús exclusiu dels clients. No s’admeten visites i, per aquest motiu, no es permetrà l’accés a “La Mama” a persones alienes a menys que hagin estat autoritzades pel propietari.
Tanmateix, no es permet l’ús de les seves instal·lacions a un nombre superior de persones del que estableix el pressupost, inclosos els nens.

7.2 No s’admeten festes o events que no hagin estat autoritzats prèviament per “La Mama”.

7.3 Els menors d’edat son responsabilitat excusiva dels seus pares o tutors.

7.4 Els contractants es comprometen a mantenir la casa correctament tancada durant la seva absència. “La Mama” no es fa responsable dels robatoris, furts o pèrdues d’objectes personals dels clients durant la seva estada.

7.5 Els animals de companyia només podran accedir a l’interior de la casa prèvia petició i autorització de “La Mama”. Queda exclòs, en qualsevol cas, la seva entrada a les instal·lacions de la Zona Spa.
7.6 No es permet fumar dins la casa o de la Zona Spa. Els clients només podran fumar als espais exteriors habilitats a tal efecte, i sempre fent ús dels cendrers que es troben a la seva disposició.

7.7 Els mobles i objectes de les instal·lacions no podran ser distribuïts ni canviats d’ubicació o estada pel client, a menys que s’hagi obtingut l’autorització prèvia de “La Mama”.

7.8 El client haurà de comunicar immediatament a “La Mama” qualsevol desperfecte o pèrdua que s’hagi produït durant la seva estada a la finca, i fer-se càrrec del cost de reparació o substitució si “La Mama” ho estimés oportú. A l’arribada, el client haurà de facilitar les dades d’una targeta de crèdit en la que, si fos el cas, es carregarà l’ import del desperfecte o de l’objecte mobiliari extraviat.
(Preautorització a terminal TelePago)

7.9 El client haurà d’estar atent i ser respectuós quan s’utilitzi les llars de foc i barbacoes. No s’haurà de deixar mai els focs desatesos i hauran d’assegurar-se d’apagar-los quan no hi sigui present ningú.
Els mobles, roba i d’altres objectes susceptibles de ser inflamables hauran de mantenir-se allunyats de les fonts de calor.

7.10 “La Mama” no es fa responsable dels problemes que puguin sorgir amb el subministrament elèctric, aparells electrònics, electrodomèstics, cobertures de mòbil, wifi i televisió, no obstant això, “La Mama” intentarà resoldre en la mesura del possible els problemes que puguin sorgir durant l’estada del client.

7.11 Piscina: Els recordem que no es disposa de servei de socorrisme ni de vigilància pels banyistes. Per tant, s’haurà de seguir escrupolosament les Normes d’Ús de la Zona Spa. Tan la piscina com al jacuzzi es mantindran a la temperatura idònia en graus: 28ºC per a la piscina i 30ºC per al jacuzzi, durant tot l’any excepte als mesos d’estiu: juny, juliol, agost i setembre, mesos en els que la piscina funciona com a una piscina a l’aire lliure.
“La Mama” agrairà qualsevol suggeriment que puguin facilitar-nos per tal d’aconseguir que les seves futures estades siguin més plaents.

Gràcies per escollir-nos, desitgem que es sentin com a casa seva.