Política de privacitat i protecció de dades

Les dades facilitades a La Mama durant el procés de contacte, reserva i contractació, ja sigui mitjançant el formulari d’aquest lloc web, correu electrònic o telefònicament, seran tractades confidencialment a fi de garantir la seva privacitat.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals ia la lliure circulació de dades i la Llei Orgànica 3/2018 , de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, l’informem que les dades personals facilitades seran incorporades al nostre fitxer titularitat de l’gestor de la Mama, Mireia Castañé Sales amb domicili social a Masia Can Rabasseta s / n, 08503 Gurb (Barcelona) i correu electrònic info@lamamarural.com.

L’informem que la finalitat de la recollida i tractament de les dades és la gestió administrativa pròpia de la prestació de serveis encarregada i que es recullen exclusivament aquelles dades necessàries per al correcte desenvolupament de la relació. Li recordem que és imprescindible facilitar les dades personals sol·licitades, ja que en el supòsit de no proporcionar-no es pot portar a terme la prestació de serveis encarregada.

En compliment de la normativa vigent, La Mama garanteix que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, en atenció a la naturalesa de les dades personals tractades. La Mama no cedirà o comunicarà les dades personals recollides en els seus fitxers a tercers per a finalitats diferents per les que han estat subministrats, excepte en els supòsits que sigui necessari per a l’execució del contracte existent entre les parts, en casos d’impagament de les obligacions derivades del contracte o per obligació legal.

En qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte a les seves dades de caràcter personal que preveu la llei, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del document d’identitat utilitzant qualsevol dels canals de comunicació de la Mama, adreça postal Masia Can Rabasseta s / n, 08503 Gurb, correu electrònic info@lamamarural.com o telèfon: +34 683.498.448.